SKS

Predsedníctvo SKS

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA
prezident SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0263
e-mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk

MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
past prezident SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399, 02 5932 0233
e-mail: peter.hlivakatnusch.sk

MUDr. Milan Luknár, PhD.
vedecký sekretár SKS

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0268
e-mail: luknaratnusch.sk

Výbor SKS

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MBA

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0398
e-mail: benackaatnusch.sk

MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie arytmií
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 997
e-mail: bystrianskyatsuscch.eu

doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Ondavská 8
040 11 Košice
tel.: 055 7892 410
e-mail: jozef.gonsorcikatgmail.com

MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Oddelenie akútnej kardiológie
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 4333 305
e-mail: hudecmtathotmail.com

MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
II. klinika kardiológie a angiológie SZU
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 757 636
e-mail: kaliskagatgmail.com

MUDr. Peter Lesný, PhD.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0268, 02 5932 0263
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk

MUDr. Jozef Pacák

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie intervenčnej kardiológie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0311
e-mail: jozef.pacakatnusch.sk

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s.
Oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0272
e-mail: simkova.iveta@gmail..com

MUDr. Ľuboš Urban, PhD., MSc.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s.
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a. s
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0399
e-mail: lubos.urbanatnusch.sk

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02 5932 0267
e-mail: anna.vachulovaatnusch.sk

Kontrolná komisia SKS

MUDr. Peter Margitfalvi
MUDr. Peter Olexa, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová PhD.

Stanovy

Zápisnice z Valného zhromaždenia

Zápisnice zo zasadnutia výboru

Zápisnice zo zasadnutia volebnej komisie

Pracovné skupiny

Akútna kardiológia

Acute Cardiology
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
Kardiocentrum, FNsP J. A. Reimana Prešov    
Hollého 14
081 81 Prešov
tel.: 051 7011 611
e-mail: mstudencanatgmail.com
Vedecký sekretár: MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
Členovia výboru:
MUDr. František Kovář, PhD.
MUDr. Roman Margóczy
MUDr. Branislav Tomašovič

Ambulantní kardiológovia

Outpatient Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Peter Kalist, MPH
Ambulantné oddelenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 0905 746 793
e-mail: peter.kalistatgmail.com
Členovia výboru:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.                
MUDr. Katarína Hatalová, PhD.
MUDr. Mária Maláriková
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Experimentálna kardiológia

Experimental Cardiology
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Centrum experimentálnej medicíny SAV o. z.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava
tel.: 02 3229 6044
e-mail: jozef.torokatsavba.sk
Vedecký sekretár: RNDr. Peter Bališ, PhD.
Členovia výboru:
Mgr. Andrea Berényiová, PhD.
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
Ing. Miroslav Ferko, PhD.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH
doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Fórum mladých kardiológov

Forum of Young Cardiologists
Výbor PS
Predseda: MUDr. Allan Böhm, MBA
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0442
e-mail: allan.bohmatnusch.sk
Vedecká sekretárka: MUDr. Marianna Vachalcová, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Kálmán Kertész
MUDr. Peter Michálek

Chlopňové a vrodené chyby srdca v dospelosti

Valvular Heart Disease
Výbor PS
Predsedníčka: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0272
e-mail: simkova.ivetaatgmail.com
Vedecká sekretárka: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Členovia výboru:
prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI
MUDr. Jozef Pacák
MUDr. Viera Vršanská, CSc.

Invazívna a intervenčná kardiológia

Invasive and Interventional Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. František Kovář, PhD.
I. interná klinika Univerzitnej nemocnice Martin
Centrum invazívnej a intervenčnej kardiológie
Kollárova 2
036 59 Martin
tel.: 043 4203 111, 043 4203 316
fax: 043 4220 261
e-mail: fkovar8atgmail.com
Členovia výboru:
MUDr. Martin Hudec, PhD., MRCPI, FESC
MUDr. Martin Gočár, PhD.
MUDr. Jozef Pacák, PhD.
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC

Kardio-cerebrálna medicína

Cardio-cerebral Medicine
Výbor PS
Predseda: prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0404, 02 5932 0400
fax: 02 5932 0613
e-mail: robert.hatalaatnusch.sk
Členovia výboru:
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
MUDr. Andrea Petrovičová
MUDr. Ľuboš Urban, PhD.

Kardio-rádiologické zobrazovanie

Cardiac Imaging
Výbor PS
Predseda: MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
MRI s. r. o.
Starohájska 2
917 01 Trnava
tel.: 033 2933 230, 033 2933 231
e-mail: neuschlatizd-tt.sk
Vedecká sekretárka: doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Zuzana Berecová, PhD.
MUDr. Claudia Gibarti
MUDr. Andrea Glézlová
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC
MUDr. Dominik Juskanič
MUDr. Jana Šimková

Kardiovaskulárna rehabilitácia

Cardiovascular Rehabilitation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca s. r. o.
Zelená 3
036 08 Martin
e-mail: farskyatza.psg.sk
Vedecká sekretárka: MUDr. Ing. Katarína Sládeková
Členovia výboru:

PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
MUDr. Viliam Rus
MUDr. Ivan Varga

Neinvazívna kardiológia

Non-invasive Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Pavol Chňupa
Oddelenie neinvazívnej kardiológie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel./fax: 02 5932 0286
e-mail: chnupaatnusch.sk
Zástupca predsedu: MUDr. Peter Dědič
Členovia výboru:
MUDr. Miroslav Gbúr
MUDr. Katarína Hatalová, PhD.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Pediatrická kardiológia

Pediatric Cardiology
Výbor PS
Predseda: MUDr. Martin Záhorec, PhD.
Detské kardiocentrum
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Limbová 1
833 51 Bratislava
tel.: 02 5937 1502
fax: 02 5479 2317
e-mail: marzahorecatgmail.com
Vedecká sekretárka: MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
Členovia výboru:
MUDr. Marián Hrebík, MPH
MUDr. Viera Illíková, PhD.
doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.

Periférna cirkulácia

Peripheral Circulation
Výbor PS
Predseda: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Oddelenie kardiológie a angiológie
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0430, 02 5932 0489
fax: 02 5478 8745
e-mail: madaricjurajatgmail.com
Vedecká sekretárka: MUDr. Jana Vašková
Členovia výboru:
MUDr. Martin Gočár, PhD.
 

Preventívna kardiológia

Preventive Cardiology
Výbor PS
Predsedníčka: doc. MUDr. Slavomíra, Filipová, CSc., FESC
Klinika kardiológie a angiológie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0282
e-mail: slavomira.filipovaatnusch.sk
Členovia výboru:
prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Sestry pracujúce v kardiológii

Cardiovascular Nurses
Výbor PS
Predsedníčka: PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA
Kardiologická ambulancia Benimed s. r. o.
Javorová 25
921 01 Piešťany
tel.: 033 7744 282
e-mail: labudovamonikaatazet.sk
Členovia výboru:
Mgr. Štefan Babej
Mgr. Margita Mikátová
Mgr. Ivana Rónayová
PhDr. Gabriela Šuttová

Srdcové zlyhávanie

Heart Failure
Výbor PS
Predsedníčka: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0263
fax: 02 5478 8737
e-mail: eva.goncalvesovaatnusch.sk
Vedecký sekretár: MUDr. Peter Lesný, PhD.
e-mail: peter.lesnyatnusch.sk
Členovia výboru:
MUDr. Marcela Danková, PhD.
MUDr. Milan Luknár, PhD.
MUDr. Peter Solík, PhD.

Transplantácia srdca a pľúc

Heart-Lung Transplantation
Výbor PS
Predseda: MUDr. Milan Luknár, PhD.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 5932 0268
fax: 02 5478 8737
e-mail: milan.luknaratnusch.sk
Členovia výboru:
MUDr. Marcela Danková, PhD.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Peter Lesný, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) - kolektívny člen SKS

Slovak Heart Rhythm Association - SSC Collective Member

Výbor
Prezident: prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel.: 02 / 59320 404
email: sasaatarytmie.sk
www.arytmie.sk
Vedecký sektretár: MUDr. Adrian Bystriansky
Organizačný sekretrár: MUDr. Peter Margitfalvi
Členovia výboru:

MUDr. Gabriela Kaliská, PhD. FESC
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
MUDr. Ľuboš Urban, PhD.