Slovenská kardiologická spoločnosť

Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávislé vedecko-odborné občianske združenie. Jeho hlavným poslaním je znižovanie bremena kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým formou podpory všestranného rozvoja kardiológie.

SKS je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a reprezentantom slovenskej kardiológie v Európskej kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) a Svetovej federácii srdca (World Heart Federation).


SKS je nástupníckou organizáciou Československej kardiologickej spoločnosti založenej v roku 1929, ktorá bola členom Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně. Od roku 1969 bola SKS členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.


SKS združuje viac ako 1000 odborníkov v klinickej kardiológii a výskume kardiovaskulárnych chorôb. Svoje ciele SKS napĺňa aktivitami zameranými na podporu vzdelávania lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, vedy a výskumu, vypracovávanie odporúčaní, zavádzanie pokrokových diagnostických a liečebných postupov, tvorbu relevantnej legistatívy. Kľúčovou súčasťou činnosti SKS je organizácia výročných kongresov SKS a zabezpečenie periodického vydávania oficiálneho časopisu SKS „Cardiology Letters“.V súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami sa podieľa na ochrane zdravia a prevencii ochorení srdca a ciev. Pre efektívnu komunikáciu s laickou verejnosťou a napĺňanie verejnoprospešných cieľov SKS založila v roku 2006 nadáciu – Slovenská nadácia srdca (Slovak Heart Foundation).Hlavné aktivity SKS

  • Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti
  • Rokovania a sympóziá pracovných skupín
  • Časopis Cardiology Letters
  • Granty ( výskumné a cestovné)
  • Súťaže o najlepšie publikácie a prezentácie
  • Finančná podpora publikačnej a prezentačnej činnosti
  • Odborná garancia vzdelávacích aktivít partnerských organizácií
  • Spolupráca so zahraničnými organizáciami podobného zamerania