Čo je to prevencia kardiovaskulárnych ochorení?

Pridané:
11.10.2017
Vydanie CL: 
2017 - 05

Komentár k odporúčaniam ESC/EAS z roku 2016 pre manažment dyslipidémií
Pella D, Rašlová K

Po dôkladnom vyšetrení pacienta, stanovení jeho lipidového profilu najmenej po 12-hodinovom lačnení (celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy) a určení jeho kardiovaskulárneho rizika pristupujeme k manažmentu dyslipidémie nasledovne:

  1. Základným pilierom znižovania LDL cholesterolu a/alebo sekundárnej prevencie aterosklerózy v ktorejkoľvek forme a lokalizácii (teda aj bez zreteľa na vstupnú hladinu LDL cholesterolu) sú statíny.
  2. Ak liečba statínmi nevedie k dosiahnutiu cieľových hladín pre LDL cholesterol u príslušného pacienta je indikovaná kombinovaná liečba preferenčne statínu s ezetimibom (prípadne statínu s fibrátom). Ak ani táto kombinácia, ani pri použití najúčinnejších statínov v maximálnych, alebo maximálne tolerovaných dávkach, nevedie k cieľovým hodnotám, treba zvážiť pridanie PCSK9 inhibítorov (v prípade dostupnosti aj zváženie LDL aferézy najmä u pacientov s FH).
  3. Úloha PCSK9 inhibítorov je zrejme nezastupiteľná u veľmi vysoko a vysoko rizikových pacientov, ktorí netolerujú statíny (9).
  4. Izolovanú hypertriglyceridémiu liečime diétno-režimovými opatreniami (najmä abstinencia alkoholu, nefajčenie, dostatok fyzickej aktivity, normalizácia telesnej hmotnosti), fibrátmi a omega-3 polynenasýtenými mastnými kyselinami. Statíny sú súčasťou liečby pri všetkých formách hypertriglyceridémie v prípade konkomitantnej aterosklerózy a možno ich použiť aj v monoterapii pri miernej a stredne ťažkej hypertriglyceridémii.
  5. V súčasnosti nemáme k dispozícii účinný liek, ktorý by významne znižoval KV morbiditu a mortalitu zvýšením nízkeho HDL cholesterolu. Limitované dôkazy pre určité subpopulácie pacientov existujú pre fibráty a nefarmakologické zvýšenie HDL cholesterolu a zníženie triglyceridov.
  6. Stanovenie niektorých ďalších laboratórnych parametrov (Lp(a), non-HDL cholesterol, podtriedy LDL a HDL cholesterolu, hsCRP a.i.) je finačne náročnejšie a určené pre špecifické situácie u individuálnych pacientov vyžadujúcich zväčša princípy personalizovanej medicíny.
Fulltext: