Vzťah medzi spironolaktónom a natriuretickými peptidmi u pacientov so srdcovým zlyhávanim a zachovanou systolickou funkciou ĽK

Pridané:
20.9.2017
Autori: 
Anand IS, MD, Claggett B, PhD, Liu J, PhD, et al.
Zdroj: 
Journal of the American College of Cardiology
Vydanie: 
JACC: Heart Failure, 2017; 5(4): 241-52.
Tags: 
Srdcové zlyhávanie

Medzinárodná, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená, multicentrická štúdia s názvom TOPCAT (Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure With an Aldosterone Antagonist Trial) sledovala účinnosť a bezpečnosť spironolaktónu na redukciu kardiovaskulárnej morbidity u symptomatických pacientov so srdcovým zlyhávaním (SZ) so zachovanou systolickou funkciou ĽK (HFpEF). Do štúdie bolo zahrnutých 3 445 pacientov s dokumentovanou aspoň jednou hospitalizáciou v dôsledku SZ v priebehu posledných 12 mesiacov alebo hodnotami BNP > 100 pg/ml, resp. NT-proBNP > 360 pg/ml. Užívanie spironolaktónu v TOPCAT bolo spojené so zlepšením endpointov iba u pacientov s mierne elevovanými hodnotami natriuretických peptidov (NP). Tento výsledok poukazuje na to, že medikamentózny zásah je najúčinnejší vo včasných štádiách HFpEF, keď štrukturálne zmeny srdca ešte nie sú plne rozvinuté. Výsledky zároveň naznačujú, že názor, podľa ktorého rizikovejší pacienti s HFpEF (a s vyššími hodnotami NP) viac profitujú z terapie, nemusí byť správny.

Diskusia

Ako postupovať v terapii u 90r.,pacienta so zachovanou funkciou ĽK /HFpEF/, ktorý má hodnoty NT proBNP od 1500 pg/ml do 2000. Môže mi niekto poradiť,, Ďakujem