Vplyv transkatétrového uzáveru defektu predsieňového septa na funkčnú trikuspidálnu regurgitáciu u dospelých pacientov

Pridané:
9.1.2018
Autori: 
Takaya Y, MD, Akagi T, MD, Kijima Y, MD, et al.
Zdroj: 
Journal of the American College of Cardiology
Vydanie: 
J Am Coll Cardiol Intv 2017; 10: 2211-8.
Tags: 
Chlopňové chyby

Prospektívna štúdia sledovala progresiu TR po transkatétrovom uzávere DPS. Celkovo bolo do nej zahrnutých 419 pacientov , ktorí podstúpili transkatétrový uzáver DPS. 113 pacientov malo iniciálne dokumentovanú stredne závažnú/závažnú a 306 miernu TR. Medián sledovania po procedúre bol 30 mesiacov, počas ktorých došlo k významnému zmenšeniu plochy regurgitačného jetu v skupine pacientov so stredne závažnou/závažnou TR. Toto zmenšenie bolo spojené so zlepšením morfológie pravej komory. Závažná TR poklesla na miernu u 79 (70%) pacientov. V oboch skupinách bolo evidované zlepšenie funkčnej skupiny NYHA a pokles hladiny NT-proBNP.

Výsledky štúdie poukazujú na to, že pacienti s DPS komplikovaným TR významne profitujú z jeho uzáveru, pričom dochádza k poklesu závažnosti TR a zlepšeniu symptómov SZ.