Účinnosť intravenózneho furosemidu v porovnaní s novou, subkutánne podávanou ph-neutrálnou formou u pacientov s progresiou srdcového zlyhávania

Pridané:
3.5.2018
Autori: 
Nisha A. Gilotra, MD, Oluseyi Princewill, MD, Bonnie Marino, RN et al.
Zdroj: 
Journal of the American College of Cardiology
Vydanie: 
Vol. 6, NO. 1, 2018
Tags: 
Srdcové zlyhávanie

Štúdia amerických autorov sledovala účinnosť a bezpečnosť novej, ph-neutrálnej formy furosemidu, podávanej subkutánne u pacientov s akútnou dekompenzáciou CHSZ.

 

Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá bola liečená intravenóznou a druhá subkutánnou formou podávania furosemidu. Sledovala sa 6-hodinová diuréza, váha, natriuréza a nežiadúce účinky.

Zo 41 pacientov zahrnutých do štúdie bolo 19 liečených intravenóznym podávaním furosemidu (priemerná dávka 123±47 mg) a 21 subkutánnou formou (fixná dávka 80mg v priebehu viac ako 5 hodín). 6-hodinová diuréza sa nelíšila medzi dvoma skupinami (priemerná diuréza v intravenóznej skupine: 1 425ml vs. 1 350ml v subkutánnej skupine; p =0,84). Súčasne nebol zaznamenaný signifikantný rozdiel v úbytku hmotnosti (-1,5±1,1 kg v intravenóznej vs. -1,5±1,2 kg v subkutánnej skupine; p=0,95). Hodinová diuréza v priebehu 2 hodiny sledovania bola významne vyššia v intravenóznej skupine (425ml vs 250ml; p=0,02) a v priebehu 6 hodiny sledovania v subkutánnej skupine (125ml vs. 325ml; p=0,005). Natriuréza bola vyššia v subkutánnej skupine (7,3±35,3 mEq/l vs. 32,8±43,6 mEq/l; p=0,05). Zhoršenie renálnej funkcie, ototoxicita alebo kožné iritácie pri danom dávkovaní neboli zaznamenané. Zároveň sa nezistili rozdieli v dĺžke hospitalizácie.

 

Záverom autori konštatujú, že medzi dvoma skupinami pacientov nie sú významné rozdiely v celkovej diuréze. Nová subkutánna forma podávania furosemidu by mohla umožniť domácu terapiu a rekompenzáciu pacientov s CHSZ.