Skríning subklinickej fibrilácie predsiení – EHRA konsenzus

Pridané:
2.1.2018
Autori: 
Mairesse H., Moran P., VanGelder IC, et al.
Zdroj: 
EuroPace
Vydanie: 
Europace 2017 (19)
Tags: 
Fibrilácia predsiení

   Kardioembolizmus je zodpovedný za 20-30% ischemických mozgových príhod, pričom vyššie riziko aj horšiu prognózu majú pacienti s tzv. subklinickou fibriláciou predsiení – sFiP (t.j. asmyptomatická fibrilácia predsiení trvajúca 5 minút až 24 hodín). Konsenzus EHRA na skríning sFiP bol vytvorený na základe analýzy 25 štúdií.

   V primárnej prevencii sa zistilo, že treba vyšetriť zhruba 100 osôb, aby sa zachytil jeden pacient so sFiP. Senzitivita vyšetrení bola nasledovná: palpácia pulzu (87%), digitálny tlakomer (93%), jednokanálové EKG (94%), aplikácia v smartfóne (98,5%). V primárnej prevencii je príležitostný skríning (teda realizovaný pri návšteve u lekára z iných príčin) je v otázke pomeru ceny a efektivity priaznivejší ako systematický plošný skríning.  

   V sekundárnej prevencii aFiP pri ESUS (embolic stroke of undetermined source) odhalili slučkové rekordéry v 6-mesačnom sledovaní subklinickú FiP u 10% pacientov, avšak to nemusí znamenať, že bola aj príčinou mozgovej príhody. Rekordéry sledované telemetricky dokážu skrátiť čas od detekcie FiP po zaliečenie z niekoľko desiatok dní na 2 dni. AHRE (teda atrial high rate episodes >180/min) trvajúce >5 minút môžu 2-násobne zvýšiť riziko mozgovej príhody, preto by v tomto prípade mala byť snaha dokumentovať sFiP a až následne nasadiť AKL. Pri zvýšenom embolickom riziku (CHA2DS2VASc >1) a vôli pacienta je však možné antikoagulačnú liečbu nasadiť aj bez EKG dokumentácie FiP. AHRE > 24 hodín už jednoznačne riziko zvyšujú a zväčša majú viesť k nasadeniu AKL. Krátke epizódy AHRE riziko nezvyšujú.

 

Odporúča sa:

  • príležitostný skríning u osôb > 65 rokov, plošný skríning u osôb >75 rokov alebo u osôb s vysokým rizikom FiP (organické ochorenie srdca, hypertenzia, nadváha, diabetes)
  • antikoaguláciu nasadiť až pri EKG dokumentovanej fibrilácii predsiení
  • u pacientov po prekonanej CMP dlhodobejší EKG monitoring (aj implantovateľné rekordéry)
  • AHRE >5 min a CHA2DSVASc >1 predstavuje zvýšené riziko systémovej embolizácie. Takíto pacienti by mali byť zatiaľ posudzovaní individuálne.