Podanie nasycovacej dávky klopidogrelu pacientom s akútnym infarktom myokardu, ktorí už užívajú klopidogrel

Pridané:
18.1.2018
Autori: 
Jacob A. Doll, Shuang Li, Karen Chiswell, et al.
Zdroj: 
European Heart Journal
Vydanie: 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 3, 14 January 2018

     Včasná iniciácia duálnej antiagregačnej liečby, vrátane podania nasycovej dávky inhibítora P2Y12 sa odporúča u všetkých pacientov s akútnym infarktom myokardu (IM). Avšak niektorí pacienti už užívajú klopidogrel v chronickej liečbe - či už v sekundárnej prevencii IM, CMP, alebo sú po intervencii na koronárnych artériách alebo intervencii na periférnych cievach.

 

    Cieľom autorov observačnej štúdie bolo preskúmať vplyv podania nasycovacej dávky klopidogrelu na riziko závažného krvácania a mortality u pacientov so STEMI a NSTEMI, ktorí už predhospitalizačne boli liečení klopidogrelom. Porovnávali skupiny pacientov, ktorým bola podaná nasycovacia dávka klopidogrelu (tj. ≥ 300 mg) oproti pacientom pokračujúcim v udržiavacej dávke (<300 mg). Autori analyzovali údaje z registra ACTION Registry-GWTG v rokoch 2009-2014, ktorý predstavuje najväčší prebiehajúci register IM v USA. 

 

    Z 12 366 pacientov, ktorí boli prijatí pre STEMI a už užívali klopidogrel, dostalo 9369 (75,8%) pacientov nasycovaciu dávku klopidogrelu. Z 39 158 pacientov s NSTEMI to bolo 10 144 (25,9%). Pacienti, ktorým bola podaná nasycovacia dávka klopidogrelu boli mladší, mali menej komorbidít, a boli skôr liečení primárnou PCI (STEMI) alebo včasnou invazívnou stratégiou (NSTEMI). Riziko závažného krvácania sa významne nelíšilo u pacientov, ktorí boli resp. neboli znovu nasýtení klopidogrelom, či už išlo o pacientov so STEMI alebo NSTEMI. U pacientov so STEMI bolo opätovné nasýtenie klopidogrelom spojené s nižším rizikom hospitalizačnej úmrtnosti, zatiaľ čo u pacientov s NSTEMI sa nezistil významný rozdiel v mortalite.

 

    Podanie nasycovacej dávky klopidogrelu je časté u pacientov s akútnym IM - predovšetkým u pacientov so STEMI, ktorí už predhospitalizačne užívajú klopidogrel. Nebolo pozorované zvýšené riziko krvácania ani mortality u tých pacientov, a preto by mohla byť táto stratégia považovaná za bezpečnú pre väčšinu pacientov s IM.