Päťročné výsledky s PKI vedenou na základe FFR

Pridané:
27.6.2018
Autori: 
Panagiotis Xaplanteris, M.D., Ph.D., Stephane Fournier, M.D., Nico H.J. Pijls, M.D., Ph.D. et al.
Zdroj: 
New England Journal of Medicine
Vydanie: 
N Engl J Med 2018; 10.1056/NEJMoa1803538

     Autori tejto práce stanovili hypotézu, že perkutánna koronárna intervencia (PKI) vedená na základe frakčnej prietokovej rezervy (FFR) bude mať ako počiatočná liečebná stratégia u pacientov so stabilnou koronárnou artériovou chorobou lepšie výsledky ako medikamentózna liečba.

     Z 1220 pacientov s angiograficky významnými stenózami boli tí, u ktorých bola aspoň jedna stenóza hemodynamicky významná (FFR ≤ 0,80), náhodne priradení do skupiny „FFR-vedená PKI plus medikamentózna liečba“ alebo do skupiny samotnej medikamentóznej terapie. Pacienti, u ktorých mali všetky stenózy FFR viac ako 0,80, dostávali medikamentóznu liečbu a boli zaradení do registra. Primárnym koncovým ukazovateľom bol kompozit úmrtia, infarktu myokardu alebo nutnosti urgentnej revaskularizácie.

     Celkovo bolo randomizovaných 888 pacientov (447 pacientov v skupine s PKI a 441 pacientov v medikamentóznej skupine). Po 5 rokoch bola miera primárneho koncového ukazovateľa nižšia v skupine PKI ako v skupine s medikamentóznou liečbou (13,9 % oproti 27,0 %, HR 0,46; 95 % CI 0,34 až 0,63; P < 0,001). Rozdiel bol spôsobený urgentnými revaskularizáciami, ktoré bolo nutné realizovať u 6,3 % pacientov v skupine s PKI v porovnaní s 21,1 % pacientmi v medikamentóznej skupine (HR 0,27; 95 % CI 0,18 až 0,41). Medzi mierou úmrtia (5,1 % a 5,2 %, HR 0,98; 95 % CI 0,55 až 1,75) alebo infarktu myokardu (8,1 % a 12,0 %, HR 0,66; 95 % CI 0,43 až 1,00) neboli významné rozdiely v sledovaných skupinách. Neexistoval ani významný rozdiel v miere primárneho koncového ukazovateľa medzi skupinou PKI a skupinou zaradenou do registra (13,9 % a 15,7 %, HR 0,88; 95 % CI 0,55 až 1,39). Úľava od anginóznych bolestí bola výraznejšia po PKI ako po medikamentóznej liečbe.

     U pacientov so stabilnou koronárnou artériovou chorobou bola po 5 rokoch sledovania počiatočná stratégia PKI vedenej na základe FFR, spojená s výrazne nižšou mierou primárneho kompozitného koncového ukazovateľa (úmrtie, infarkt myokardu alebo nutnosť urgentnej revaskularizácie) ako samotná medikamentózna liečba. Pacienti bez hemodynamicky významných stenóz mali priaznivé dlhodobé výsledky so samotnou medikamentóznou liečbou.