Index lipidovej nálože jadra odvodený z blízkej infračervenej spektroskopie predikuje nepriaznivý kardiovaskulárny dôsledok u pacientov s koronárnou aterosklerotickou chorobou v dlhodobom sledovaní

Pridané:
25.1.2018
Autori: 
Anne-Sophie Schuurman, Maxime Vroegindewey, Isabella Kardys, Rohit M Oemrawsingh, et al.
Zdroj: 
European Heart Journal
Vydanie: 
European Heart Journal, Volume 39, Issue 4, 21 January 2018, Pages 295–302

Blízka infračervená spektroskopia (NIRS - Near-infrared spectroscopy) je schopná kvantifikovať cholesterol v koronárnej artérii pomocou indexu lipidovej nálože jadra (LCBI - lipid core burden index). Autori tejto štúdie analyzovali prognostické hodnoty LCBI pomocou NIRS u pacientov so známou koronárnou AS chorobou pre nepriaznivý kardiovaskulárny dôsledok pri dlhodobom sledovaní.

Autori do tohto sledovania zaradili pacientov z dvoch subštúdii ATHEROREMO-NIRS a IBIS-3-NIRS.

Celkovo bolo do tejto štúdie zaradených 275 pacientov (počas rokov 2009–2013) podstupujúcich selektívnu koronarografiu (SKG) pre akútny koronárny syndróm (AKS) alebo stabilnú AP, u ktorých bolo realizované vyšetrenie NIRS na cieve s nepríčinnou léziou (v rámci štúdie sa jednalo o vyšetrovaný úsek cievy aspoň 40 mm dlhý so stenózou menšou ako 50%). LCBI bolo kvantifikované až offline nezávislým laboratóriom a boli hodnotené 3 parametre  a to "oblasť záujmu vyšetrovaného segmentu" (LCBIROI - LCBI region of interest) a 4 a 10 mm dlhé segmenty s maximálnym LCBI (MaxLCBI4mm and MaxLCBI10mm). Primárnym endpointom boli významné nepriaznivé srdcové príhody (MACE), definované ako kompozitný endpoint, a to smrť z akejkoľvek príčiny, nefatálny AKS, alebo neplánovaná revaskularizácia. Hazard ratio (HR) bolo adjustované na vek, pohlavie, klinické rizikové faktory a na rozsiahlosť plakov v segmente cievy stanovené na základe intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS). Počas mediánu sledovania 4,1 roka, malo 79 pacientov (28.7%) MACE. Bol dokázaný štatisticky signifikantný a nezávisle pokračujúci vzťah medzi vyššými hodnotami MaxLCBI4mm a vyšším rizikom MACE. Každé zvýšenie o 100 jednotiek MaxLCBI4mm bolo asociované s 19%-ným nárastom MACE (HR 1.19, CI 95%, 1.07–1.32, P = 0.001). Bolo tomu tak aj po vylúčení príhod spojených s cieľovou léziou ako aj príhod spojených s vyšetrovaným segmentom NIRS. Výsledky pre MaxLCBI10mm boli porovnateľné.

Tieto výsledky naznačujú, že hodnoty LCBI z nepríčinnej lézie sú asociované s nepriaznivou kardiovaskulárnou príhodou v celom koronárnou riečisku, ako aj podporujú hypotézu že zobrazovanie pomocou NIRS na nepríčinnej lézii može reflektovať vulnerabilitu celého koronárneho riečiska.