Edoxaban na liečbu venózneho tromboembolizmu asociovaného s malignitou

Pridané:
2.5.2018
Autori: 
Gary E. Raskob, Ph.D., Nick van Es, M.D., Peter Verhamme, M.D., et al.
Zdroj: 
New England Journal of Medicine
Vydanie: 
N Engl J Med 2018; 378 (7)

     Nízkomolekulové heparíny (LMWH) sú štandardnou liečbou venózneho tromboembolizmu asociovaného s malignitou. Nejasné je však postavenie priamych orálnych antikoagulancií v tejto indikácii.

     V uvedenej „open-label, noninferiority“ štúdii boli pacienti s malignitou, ktorí mali akútnu symptomatickú alebo náhodne zistenú tromboembolickú chorobu, náhodne priradení aby dostávali LMWH najmenej 5 dní a následne perorálny edoxaban v dávke 60 mg jedenkrát denne (skupina edoxaban) alebo subkutánne dalteparín v dávke 200 IU na kilogram telesnej hmotnosti jedenkrát denne počas 1 mesiaca a potom dalteparín v dávke 150 IU na kilogram jedenkrát denne (skupina dalteparín). Liečba bola podávaná najmenej 6 mesiacov až do 12 mesiacov. Primárny cieľ bol kompozit recidívy venózneho tromboembolizmu alebo závažné krvácanie počas 12 mesiacov po randomizácii bez ohľadu na trvanie liečby.

     Z 1050 pacientov, ktorí podstúpili randomizáciu, bolo do modifikovanej „intention-to-treat“ analýzy zaradených 1046 pacientov. Primárny cieľ sa dosiahol u 67 z 522 pacientov (12,8 %) v skupine liečenej edoxabanom v porovnaní so 71 pacientmi z 524 (13,5 %) v skupine s dalteparínom (HR 0,97; 95 % CI 0,70 až 1,36; P = 0,006 pre noninferioritu, P = 0,87 pre superioritu). K recidíve venózneho tromboembolizmu došlo u 41 pacientov (7,9 %) v skupine liečenej edoxabanom a u 59 pacientov (11,3 %) v skupine s dalteparínom (rozdiel v riziku -3,4 percentuálnych bodov, 95 % CI, -7,0 až 0,2). Závažné krvácanie sa vyskytlo u 36 pacientov (6,9 %) v skupine liečenej edoxabanom a u 21 pacientov (4,0 %) v skupine s dalteparínom (rozdiel v riziku 2,9 percentuálnych bodov, 95 % CI, 0,1 až 5,6).

     Edoxaban podávaný p.o. bol noninferiórny v porovnaní so s.c. podávaným dalteparínom s ohľadom na primárny kompozitný cieľ (recidíva venózneho tromboembolizmu alebo závažné krvácanie). Miera recidívy venózneho tromboembolizmu bola nižšia, ale na úkor vyššieho výskytu závažných krvácaní v skupine s edoxabanom v porovnaní so skupinou s dalteparínom.