Prognostický význam nových biomarkerov v etiopatogenéze

Riešitelia grantov SKS: 
MUDr. Mikuláš Huňavý

Prognostický význam nových biomarkerov v etiopatogenéze ischemického a neischemického srdcového zlyhávania hodnoteného pomocou multidetektorovej komputerovej tomografie – vlastný projekt