Voľby do výboru SKS 2018 - 1. kolo

Správa s upozornením

Hlasovanie je ukončené.

Vyhlásenie 1. kola volieb do výboru a kontrolnej komisie Slovenskej kardiologickej spoločnosti na obdobie október 2018 – október 2021

Vážení členovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti,
výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) vyhlasuje v súlade s čl. 6 Stanov SKS 1. kolo volieb do výboru a kontrolnej komisie SKS na obdobie október 2018 - október 2021. Voľby sú dvojkolové, priame a tajné. V roku 2018 sa budú po prvý raz realizovať elektronicky, prostredníctvom portálu SKS www.sks.sk. V zmysle čl. 4.2 a 4.4.1 d) Stanov SKS má právo voliť každý riadny, čestný a zahraničný člen SKS, u ktorého nie je evidovaný nedoplatok členských príspevkov za dva kalendárne roky (t.j. za roky 2017 a 2018). 

V elektronickom formulári vyznačte maximálne 15 kandidátov na členstvo vo výbore. Môžete však vyznačiť aj menší počet ako 15.

V zmysle čl. 6 Stanov SKS členmi výboru SKS zostávajú:
· MUDr. Peter Hlivák, PhD prezident SKS
· Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD, FESC past prezident

V zmysle čl. 5.2 Stanov SKS vzhľadom na členstvo vo výbore SKS vo dvoch posledných po sebe nasledujúcich volebných obdobiach nemôžu kandidovať:
· MUDr. Adrian Bystriansky
· MUDr. Juraj Dúbrava, PhD, FESC
· Doc. MUDr. Alexander Jurko, ml., PhD
· MUDr. Gabriela Kaliská, CSc, FESC
· Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc, FESC

Termín hlasovania je najneskôr do 6. 7. 2018. Po tomto termíne bude Váš hlas neplatný.

Volebná komisia pre voľby do výboru SKS 2018