Kardiovaskulárna rehabilitácia - workshop 2019, Martin

Dátum konania: 
sobota, 13. apríl 2019
Miesto konania: 
Dom srdca - sanatórium, Martin

Pracovná skupina kardiovaskulárnej rehabilitácie
v spolupráci so
Slovenskou spoločnosťou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Slovenskou komorou fyzioterapeutov

PS sestier precujúcich v kardiológii
organizujú workshop:

Ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu (AKVR) v kardiologickom stacionári
Online prihlášky najneskôr do 15. 3. 2019
Certifikáty o účasti:
Účasť na podujatí je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania lekárov ARS CME, v SLK a v SKF mu bolo pridelených 5 kreditov za pasívnu účasť.
Účastnícky poplatok: 40 €
Úhrada poplatku bankovým prevodom: IBAN: SK42 1100 0000 0026 2102 5496
VS: 700, Poznámka: Meno Priezvisko AKVR
Poplatok prosíme uhradiť najneskôr do 29. 3. 2019.
Kapacita: 70 účastníkov, prihlášky na princípe first comes – first serves