Uvítací prejav prezidenta SKS R. Hatalu na XXI. Kongrese SKS

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení účastníci kongresu, milí priatelia,

je pre mňa veľkou cťou, že Vás môžem v mene výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti čo najsrdečnejšie privítať na XXI. kongrese SKS.Pred takmer 20 rokmi som mal ako vtedajší predseda spoločnosti spolu s členmi sekretariátu a najbližšími spolupracovníkmi z výboru viac rokov na starosti organizáciu kongresu, vtedy postavenú najmä na entuziazme. Odvtedy SKS pod vedením našich popredných kardiológov prešla dramatickým rozvojom, stala sa odborne i ekonomicky jednou z najúspešnejších odborných spoločností na Slovensku s vlastným odborným časopisom a s veľkým dôrazom na edukáciu. Kongres SKS sa stal dôležitým zrkadlom úrovne kardiovaskulárnej medicíny a jej rozvoja na Slovensku.

Výročný kongres je tradične podujatím, kde máme príležitosť dozvedieť sa nielen o nových diagnostických a terapeutických algoritmoch v kardiológii, ale tiež stretávať kolegov z domáceho prostredia i zo zahraničia. Lavína nových poznatkov, ktoré sa na nás rútia počas troch dní,môže slúžiť najmä ako spúšťač našej odbornej zvedavosti dozvedieť sa o téme viac z literárnych či internetových zdrojov - po kongrese, v pokoji našich domovov. Prečo teda vlastne na kongres chodíme, ak je všetko (vraj) na internete? Dôvod je jednoduchý: všetci chceme zažiť aj sociálny rozmer kardiológie na Slovensku. Nielen pre ambulantných kardiológov, bojujúcich osamelo v prvej líniis vernou zdravotnou sestrou po boku, je to aj vítaná sociálna udalosť. Stretnúť sa s kolegami v podobnom postavení, spoznať tých nemocničných “superšpecialistov”, ktorým posielajú pacientov a vytvoriť si o nich obraz nielen odborný, ale aj ľudský. Nepochybujem o tom, že to v konečnom dôsledku významne pomáha spoločnej starostlivosti o pacientov.
Slovenská kardiológia trpí nedostatkom špecialistov v ambulantnej línii a nezriedka ich úplnou absenciou v nešpecializovaných nemocniciach. Kardiológia je elitná špecializácia a pre čerstvých absolventov lekárskych fakúlt je stale veľmi atraktívna. Mnohí z nich v nej vidia svoju budúcnosť, ale žiaľ nie v tejto krajine. Každý z nás, kto prichádza do styku so študentmi a mladými lekármi, môže však aspoň prispieť k tomu, aby to tak nebolo. Vlastným príkladom, úprimnou snahou podeliť sa o to najlepšie, čo vieme. A samozrejme, vytváraním príležitostí pre mladých, pre ich napĺňajúcu sebarealizáciu.  Aj o tom je náš kongres.

Je pre nás všetkých výnimočnou cťou a potešením, že účastníkom nášho kongresu sa vo štvrtok 6. októbra 2016 podvečer pri slávnostnom otvorení prihovorí prezident Slovenskej republiky pán Ing. Andrej Kiska.  Som presvedčený, že jeho návštevu vníma  naša medicínska komunita ako výnimočný akt tak veľmi potrebného spoločenského ocenenia práce slovenských zdravotníkov. Súčasne je v úplnom súlade s európskymi tradíciami účasti vrcholových predstaviteľov politického života na takýchto podujatiach.Pevne verím a vopred vám ďakujem, že na slávnostnom otvorení nebudete chýbať.

Na XXI. kongrese privítame tradične aj viacerých zahraničných hostí. Budú medzi nim iProf. Merkely, novozvolený viceprezident Európskej kardiologickej spoločnosti a past-prezident Maďarskej kardiologickej spoločnosti, prof. Miličič, prezident Chorvátskej kardiologickej spoločnosti a člen výboru ESC a prof. Táborský, prezident Českej kardiologickej spoločnosti. Všetci sa aktívne podieľajú na rozvoji kardiológie v strednej Európe a na jej zviditeľnení na kardiologickej mape sveta. Som rád, že SKS môže oceniť ich zásluhy čestným členstvom a súčasne nám odprezentujú vlastný pohľad na kardioógiu vo svojich krajinách. Som presvedčený, že úlohou SKS je aj pestovanie intenzívnych vzťahov s našimi kolegami - krajanmi, ktorí žijú v zahraničí a dosiahli tám významné pozície. K nim patrí aj prof. MUDr. Jozef Bartunek, riaditeľ kardiovaskulárneho centra v belgickom Aalste. Jeho čestné členstvo SKS vnímam ako výraz našej hrdosti a radosti z jeho úspechov.

Dovoľte mi poďakovať sa na tomto mieste všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na tvorbe programu kongresu a ktorí budú jeho hlavnými aktérmi – či už ako zostavovatelia blokov, prednášajúci, prezentátori posterov alebo predsedajúci. Poďakovanie patrí v neposlednom rade aj všetkým nelekárskym partnerom za podporu kongresu a samozrejme agentúre Tajpan za ich ústretovosť, flexibilitu a dôslednosť pri neľahkej príprave tohto podujatia.

Vážení účastníci kongresu, milí priatelia, prajem vám počas troch programovo bohatých kongresových dní hodnotný odborný zážitok obohatený neformálnymi osobnými stretnutiami s kolegami v príjemnom a súčasne slávnostnom prostredí, ktoré sme sa vám snažili vytvoriť.