Register CLARIFY – pohľad na slovenské údaje po piatich rokoch

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Murín J, Kamenský G
Vydanie CL: 
2017 - 04

Ischemická choroba srdca patrí k najčastejším a závažným kardiovaskulárnym ochoreniam vo vyspelých krajinách sveta. Analýzu dnešného stavu ponúka medzinárodný, prospektívny, observačný, longitudinálny register ambulantných pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca – CLARIFY (the Prospective Observational Longitudinal Registry of Patients with Stable Coronary Artery Disease), kde bolo zaradených 32 703 pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca zo 45 krajín sveta, vrátane 183 pacientov zo Slovenska. Predkladaná analýza porovnáva údaje po piatich rokoch sledovania pacientov zo Slovenska (183 pacientov) a pacientov z ostatnej Európy (18 137 pacientov). Participujúci lekári boli kardiológovia a internisti, pričom každý z nich do registra zaradil v období 11/2009 – 6/2010 10 – 15 konzekutívnych pacientov.
Register ponúkol analýzu charakteristík chorých, z ktorej vyplynulo, že slovenskí pacienti mali vyššiu hmotnosť, závažnejšiu hypertenziu, viac bolo chorých s pozitívnou rodinnou anamnézou ochorenia ischemickou chorobou srdca, pacienti trpeli častejšie diabetom, viac pacientov prekonalo infarkt myokardu a cievnu mozgovú príhodu, viac bolo zaznamenaných prípadov srdcového zlyhávania a aj prípadov angíny pektoris. Na Slovensku sa liečia chorí intenzívnejšie: viac sa u slovenských pacientov používajú tienopyridíny, antikoagulanciá, betablokátory, kalciové blokátory, ACE inhibítory, iné antihypertenzíva, iné antianginózne liečivá, diuretiká, digoxín, antidiabetiká a trimetazidín. Naopak, menej často používame antiagreganciá a ivabradín. Slovenskí pacienti napriek tomu nedosahujú adekvátnu kontrolu hypertenzie, ako aj srdcovej frekvencie. Je tu aj početne vyššia celková kardiovaskulárna mortalita, vyšší výskyt prípadov nestabilnej angíny pektoris, ale nižšia non-kardiovaskulárna mortalita bez štatistickej významnnosti. Hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie máme viac, rovnako ako vyšší výskyt tranzitórnych ischemických atakov (štatisticky významne).
Slovenskí pacienti majú vyšší výskyt rizikových faktorov, aj kardiovaskulárnych ochorení. Analýza ponúka možnosti, kam sa v prevencii ischemickej choroby srdca treba uberať. Tab. 7, Lit. 13, online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: