Predĺženie intervalu QTc vyvolané systémovou liečbou nádorov

Pridané:
11.10.2017
Autori: 
Setteyová L, Mladosievičová B
Vydanie CL: 
2017 - 05

Onkologickí pacienti majú zvýšené riziko vzniku predĺženia intervalu QTc, a tým aj predispozície na komorové tachyarytmie typu „torsade de pointes“ v dôsledku protinádorovej liečby a častej prítomnosti rizikových faktorov spojených s touto prolongáciou. Výraznú schopnosť vyvolať predĺženie tohto intervalu majú oxid arzenitý a viaceré inhibítory kináz. Dlhý interval QTc spôsobujú aj ďalšie onkologické, ako aj neonkologické lieky používané v terapii onkologických pacientov. Predĺženie intervalu QTc u onkologických pacientov môže súvisieť s poruchami vnútorného prostredia, hypotyreózou, poškodeniami rôznych orgánov a ďalšími rizikovými faktormi. Hoci sú komorové arytmie typu „torsade de pointes“ zriedkavou komplikáciou v onkologickej praxi, sú natoľko závažné, že je potrebné im venovať pozornosť v súlade s najnovšími poznatkami a odporúčaniami. Predkladaný článok je koncipovaný ako prierez nových informácií, ktoré sa týkajú patogenézy a prevalencie dlhého intervalu QTc a torsade de pointes u onkologických pacientov so zameraním na cielenú liečbu nádorov. Obr. 1, Tab. 3, Lit. 58, online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: