Odborné stanovisko Európskej kardiologickej spoločnosti k protinádorovej liečbe a jej kardiovaskulárnej toxicite

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Murín J, Mladosievičová B, Špánik S
Vydanie CL: 
2017 - 02

Profesor Zamorano, profesor Lancellotti so spolupracovníkmi prezentovali v septembrovom čísle 2016 Eur Heart Journal „odborné stanovisko“ – Position paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity, ktoré vzniklo na pôde Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS) (1). V tomto stanovisku ide najmä o hľadanie ciest k rizikovej stratifikácii chorých s onkologickým ochorením z kardiologického hľadiska. Už od 60. rokov minulého storočia je známe, že kardiotoxicita protinádorovej liečby môže vo finálnom účinku anulovať úspech protinádorovej liečby. K najzávažnejším kardiovaskulárnym (KV) komplikáciám patrí antracyklínová kardiomyopatia. Klinickým problémom je najmä jej neskorá forma, ktorá sa vyskytuje po asymptomatickej latentnej perióde s odstupom viac ako jeden rok po ukončení liečby (s mediánom sedem rokov po liečbe). Postupne sa zistilo, že viaceré protinádorové lieky majú určitý kardiotoxický potenciál. Známe je, že srdce a cievy poškodzuje aj rádioterapia na hrudník, krk a mozog (najmä po použití vysokých celkových dávok a po starších ožarovacích technikách).

Fulltext: