Mortalita pacientov s podozrením na akútnu pľúcnu embóliu

Pridané:
11.10.2017
Autori: 
Adamcová M, Koller T, Petrovič T, Payer J
Vydanie CL: 
2017 - 05

Cieľ: Autori hodnotili 30-dňovú mortalitu u pacientov s podozrením na pľúcnu embóliu. Pacienti a metódy: Do súboru bolo zahrnutých 286 pacientov prijatých do nemocnice pre dýchavicu. Okrem mortality sa sledovali laboratórne parametre: CRP, D-dimér, troponín T a NTproBNP.
Výsledky: V skupine 286 pacientov sme embóliu do arteria pulmonalis zistili u 175-tich. Z toho u 111-tich bol CT pulmoangiografický nález negatívny. Signifikantný rozdiel bol v hladine D-dimérov. Pacienti bez embólie mali priemernú hladinu 4,995 ug/ml a pacienti s embóliou 7,456 ug/ml (p = 0,0001). Podobne aj hladinu C-reaktívneho proteínu (48,828 mg/l vs. 55,963 mg/l, p = 0,0032). V skupine s embóliou do AP exitovalo do 30 dní od príchodu do nemocnice 6 (3,61 %) pacientov, v skupine bez dokázanej embólie do AP exitovalo 16 (17,4 %) pacientov, (p = 0,0002). Vplyv sledovaných parametrov na mortalitu u pacientov v podskupine s potvrdenou embolizáciou do AP sa nedal vzhľadom na malý počet zomretých (6) vyhodnotiť. V skupine pacientov bez zistenej embólie do AP sa štatisticky signifikantný vplyv jednotlivých sledovaných parametrov na 30-dňovú mortalitu nepreukázal.
Záver: Negatívny CT pulmoangiografický nález u dýchavičných pacientov s podozrením na embóliu do arteria pulmonalis predstavoval v našom súbore štatisticky signifikantne vyššie riziko úmrtia do 30 dní od vyšetrenia (3,61 % vs. 17,4 % pacientov, p = 0,0002). Obr. 1, Tab. 4, Lit. 21, online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: