MikroRNA – informácia o poškodení myokardu, alebo biomarker zlyhávania srdca?

Pridané:
11.10.2017
Autori: 
Valášková Z, Mladosievičová B, Maruščáková L, Hulín I
Vydanie CL: 
2017 - 05

Zlyhávanie srdca (SZ) je komplexný syndróm. Adaptačný proces na udržanie srdcového výdaja je spojený s hypertrofiou kardiomyocytov, apoptózou kardiomyocytov a fibrózou myokardu. Hlavným problémom je pokles kontraktilnej funkcie a prestavba myokardu. Vysoká heterogenita rizikových faktorov je pravdepodobne príčinou toho, že nateraz nie je možné klinicky presne definovať „signalizačný profil“ zlyhávajúceho srdca. Nie je celkom zrejmé, ktoré zmeny sú príčinou a ktoré sú následkom SZ. Subcelulárne zmeny vznikajú najmä pri progresii SZ. Molekulové a bunkové mechanizmy sú sprevádzané aktiváciou embryo-fetálneho génového programu.
V srdci bolo detegovaných viac ako 200 typov mikroRNA (miRNA), ktoré sú významnými regulátormi génovej expresie v priebehu srdcového vývinu a sú priamo zapojené do nástupu a progrese patologických stavov. MiRNA exprimujú kardiomyocyty, fibroblasty, endotelové bunky a bunky hladkého svalstva ciev. Tieto molekuly kontrolujú všetky aspekty kardiovaskulárnej biológie. Majú vlastnosti ideálnych biomarkerov informujúcich o kardiálnom poškodení. Doteraz bolo realizovaných veľa štúdií s cieľom objasniť zmeny na úrovni miRNA vo vzťahu k špecifickým procesom remodelácie srdca. V prehľade sa venujeme skutočnostiam z oblasti výskumu miRNA v patogenéze SZ a zhodnoteniu miRNA ako biomarkera SZ. Lit. 19, online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: