Manažment akútnych koronárnych syndrómov na Slovensku v roku 2015. Aktuálne analýzy registra SLOVAKS

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Studenčan M, Hricák V, Kovář F, Kurray P, Kamenský G, Šimková I, Hatala R
Vydanie CL: 
2017 - 03

V roku 2015 na Slovensku prebehol posledný periodický prieskum registra SLOVAKS venovaný manažmentu pacientov s AKS.
Výsledky: Analyzovaných bolo 1 704 pacientov, pričom podiel STEMI predstavoval 32,5 %, NAP 29,5 %, NSTEMI 36,4 %. Ďalších 1,6 % pacientov malo na EKG obraz BĽTR. V kategórii AKS bez elevácie ST 75,8 % pacientov podľa TIMI skóre patrilo do kategórie stredného alebo vysokého rizika, avšak iba 64,6 % pacientov absolvovalo invazívne vyšetrenie. V kategórii STEMI primárna reperfúzna liečba bola vykonaná u 73 % pacientov (pPKI 70,7 %, fibrinolýza 2,34 %). Medián celkového ischemického času bol 230,5 min. Zo všetkých prípadov pPKI bolo až 36,6 % vykonaných mimo odporúčaného hraničného časového limitu (do 120 min od EKG) a 65 % mimo optimálneho časového limitu (do 90 min od EKG). Na zbytočných časových stratách malo rozhodujúci časový podiel váhanie pacientov (medián intervalu symptómy-EKG 110 min) a transport pacientov, keďže až 35 % STEMI bolo dopravených ku primárnej PKI formou sekundárneho transportu. Hospitalizačná
letalita STEMI bola 5,77 %.
Záver: Napriek viacerým pozitívnym trendom v manažmente AKS na Slovensku (vysoká koncentrácia posádok ZZS, nelimitovaná dostupnosť moderných liekov, dostupnosť invazívneho manažmentu v režime 24/7) v systéme zdravotnej starostlivosti možno identifikovať viaceré nedostatky. V kategórii NAP/NSTEMI je to predovšetkým nedostatočný podiel invazívne manažovaných pacientov, podceňovaný „timing“ invazívneho postupu a taktiež nedostatočný podiel najmodernejších antitrombotických režimov. V kategórii STEMI sú to neprimerané časové straty spôsobené pacientom, ale taktiež zdravotníckym systémom v dôsledku zbytočných tzv. sekundárnych transportov. Značná časť pacientov spĺňala indikáciu na prednemocničné podanie fibrinolytika a tzv. farmakoinvazívny postup. Vymiznutie tohto postupu z medicínskej praxe je odborne neodôvoditeľné. Obr. 7, Tab. 5, Lit. 19, Online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: