Komparácia prognózy srdcového zlyhávania so zachovanou a redukovanou ejekčnou frakciou v trojročnom sledovaní

Pridané:
8.8.2017
Autori: 
Cenkerová K, Dúbrava J, Pokorná V, Kalužay J, Jurkovičová O
Vydanie CL: 
2017 - 04

Východiská: Poznatky o srdcovom zlyhávaní so zachovanou ejekčnou frakciou ľavej komory (SZZEF) sú výrazne limitované napriek tomu, že jeho prevalencia je vysoká a prognóza je rovnako nepriaznivá ako pri srdcovom zlyhávaní s redukovanou ejekčnou frakciou ľavej komory (SZREF).
Ciele: Cieľom monocentrickej štúdie bolo zhodnotiť mortalitu a prognózu pacientov so SZZEF v priebehu trojročného sledovania.
Súbor a metodika: Zaradili sme 109 konzekutívnych pacientov (SZZEF: n = 63 a SZREF: n = 46), ktorí boli hospitalizovaní na internej klinike pre SZ. Pacienti so SZZEF boli definovaní hodnotou ejekčnej frakcie ľavej komory (EF ĽK) > 40 %, pacienti so SZREF hodnotou EF ĽK ≤ 40 %. U každého pacienta sme vykonali komplexné vyšetrenie a kontroly sme realizovali každých šesť mesiacov počas troch rokov.
Výsledky: Po troch rokoch sledovania bola pri SZZEF vs. SZREF porovnateľná celková mortalita (35 % vs. 37 %, NS), kardiovaskulárna mortalita (64 % vs. 59 % z exitovaných pacientov, NS) a počet rehospitalizácií pre SZ (30 % vs. 37 %, NS). U exitovaných pacientov pri SZZEF bola významne vyššia prevalencia dysfunkčnej pravej komory (PK) (40,9 % vs. 17,1 %, p < 0,05), a trend k významne vyššej hladine NT-proBNP (4 204 vs. 2 622 ng/ml, p = 0,059). U pacientov so SZZEF boli nezávislé prediktory prežívania: zachovaná funkcia PK (HR 0,33 95 % CI 0,13 – 0,83, p < 0,05), hladina NT-proBNP (HR 1,007 na každých 100 ng/l 95 % CI 1,002 – 1,0123, p < 0,01) a BMI (HR 1,16 na 1 kg/m2 95 % CI 1,06 – 1,27, p < 0,01).
Záver: Nezistili sme významný rozdiel v trojročnej celkovej a kardiovaskulárnej mortalite ani potrebe rehospitalizácie pre SZ u pacientov so SZZEF v porovnaní so SZREF. Ako nezávislé prediktory prežívania pri SZZEF sme určili zachovanú systolickú funkciu PK, hladinu NT-proBNP a BMI. Obr. 2, Tab. 5, Lit. 39, online full text (Free, PDF) www.cardiology.sk

Fulltext: