Kardiotoxicita vyvolaná inhibítormi imunitných kontrolných bodov používanými v imunoterapii nádorov

Pridané:
3.12.2019
Autori: 
Országhová Z Jr., Rečková M, Jablonická M, Mladosievičová B
Vydanie CL: 
2019 - 06

Imunoterapia predstavuje významný pokrok v liečbe nádorov. V ostatnom desaťročí priniesla revolúciu v klinickom manažmente širokého spektra solídnych a hematologických malignít, a to aj takých, ktoré sa spájali s veľmi zlou prognózou. Inhibítory imunitných kontrolných bodov, tzv. checkpoint inhibítory (CPI) sú monoklonové protilátky namierené proti kontrolným bodom imunitnej odpovede, a to cytotoxickému T-lymfocytovému antigénu 4 (CTLA-4), proteínu programovanej bunkovej smrti-1 (PD-1) a jeho ligandu (PD-L1). Blokujú inhibičné signály aktivácie T-buniek a umožňujú im tak poskytnúť účinnú protinádorovú odpoveď.
Narastajúce používanie inhibítorov imunitných kontrolných bodov však odhalilo viacero ich neočakávaných nežiaducich účinkov, najmä kožných, muskuloskeletálnych, gastrointestinálnych, endokrinných a pľúcnych, zriedkavejšie aj kardiovaskulárnych, hematologických, renálnych a neurologických.
Osobitná pozornosť sa začína venovať kardiotoxicite CPI vzhľadom na jej vplyv na morbiditu a mortalitu onkologických pacientov. Možná predispozícia ku kardiotoxicite navodenej CPI môže byť spojená aj s preexistujúcimi rizikovými faktormi. V predkladanom článku uvádzame stručnú sumarizáciu súčasných poznatkov týkajúcich sa mechanizmov rozvoja kardiotoxicity sprostredkovanej týmito inhibítormi, jednotlivých foriem kardiotoxicity a poskytujeme náčrt manažmentu imunitou navodenej myokarditídy u pacientov liečených
CPI. Obr. 2, Tab. 1, Lit. 47, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk