Dynamické zmeny elektrického poľa srdca od úderu k úderu, vyvolané psycho-emocionálnou záťažou

Pridané:
2.6.2017
Autori: 
Kellerová E, Szathmáry V
Vydanie CL: 
2017 - 01

Cieľom práce bolo analyzovať od úderu srdca k úderu, dynamiku reaktívnych zmien komorovej repo- larizácie, vyvolaných aktiváciou sympatika v priebehu psycho-emocionálnej záťaže. Hodnotili sme R-R intervaly, vybrané parametre integrálových povrchových potenciálových máp depolarizácie a repolarizácie (BSPMs) a krvný tlak, posediačky v pokoji a počas testu mentálnej aritmetiky. Stresová situácia vyvolaná kognitívnou záťažou sa prejaví signi kantnými zmenami hlavných repolarizačných parametrov – poklesom amplitúd ST a QRST BSPMs a indexu non-dipolarity ST (NDI(ST)) a nárastom α-uhla medzi QRS and ST vektormi, pričom priebeh depolarizácie sa nemení. Tieto postupné reaktívne zmeny nastupujú po krátkej latencii a za 36 – 60 sekúnd dosahujú maxi- ma. Charakter týchto dynamických zmien BSPMs je v súlade s priebehom komplexnej sympatergnej odpovede kardiovaskulárneho systému na mentálnu záťaž. 

Fulltext: