Demografické a klinické charakteristiky pacientov hospitalizovaných pre srdcové zlyhávanie na Slovensku. Register SLOVASeZ II

Pridané:
11.10.2017
Autori: 
Gonçalvesová E, Danková M, Lesný P, Varga I, Luknár M, Šimovičová V, Kováčová M
Vydanie CL: 
2017 - 05

Úvod: Zberu a vyhodnocovaniu údajov o pacientoch s akútnym srdcovým zlyhávaním sa v Slovenskej republike v roku 2014 venuje register SLOVASeZ II.
Cieľ: Analýza vybraných charakteristík neselektovanej populácie pacientov hospitalizovaných s akútnym srdcovým zlyhávaním (ASZ).
Metodika: Formou multicentrického prieskumu sme prospektívne analyzovali údaje o 592 pacientoch hospitalizovaných v 14 centrách po celom Slovensku. Zber údajov (120 parametrov v 10 kategóriách) prebiehal elektronicky počas troch mesiacov (od 1. apríla 2014 do 30. júna 2014). Údaje boli po kontrole správnosti štatisticky spracované.
Výsledky: Priemerný vek bol 73 ± 11,5 rokov so zastúpením pohlaví (muži/ženy) 51/49 %. Väčšina pacientov bola prijatá pre postupné zhoršovanie známeho SZ, ktoré nebolo riešiteľné ambulantnou cestou (49 %). ASZ de novo diagnostikované bolo v 25 %. Prudké zhoršenie známeho SZ bolo príčinou hospitalizácie v 26 % prípadov. Najčastejšou primárnou etiológiou SZ bola koronárna choroba (47,1 %), nasledovaná artériovou hypertenziou (16,7 %), chlopňovou chybou (14,4 %) a dilatačnou kardiomyopatiou (10,8 %). Z pridružených ochorení prevažovala artériová hypertenzia (90 %), fibrilácia predsiení (56,6 %), dyslipidémia (56,3 %), diabetes mellitus (46,8 %) a chronická obličková choroba (40,7 %). Hodnoty systolického krvného tlaku pri prijatí pod 110 mmHg boli u 17,4 % pacientov. Echokardiografické vyšetrenie bolo dostupné u 74 % pacientov, pričom zastúpenie redukovanej/stredne redukovanej a zachovanej funkcie ĽK bolo 40/20/40 %. Dostupnosť vyšetrenia nátriuretických peptidov bola u 77,2 % pacientov. Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 9,4 dňa a hospitalizačná letalita bola 9,1 %.
Záver: Výsledky registra sú porovnateľné so zahraničnými observačnými štúdiami a registrami. Za posledné roky došlo k zlepšeniu dostupnosti echokardiografickej diagnostiky, nátriuretických peptidov. Hospitalizačná mortalita je vysoká a v porovnaní s podobným prieskumom z roku 2007 sa nezmenila. Obr. 4, Tab. 2, Lit. 21, online full text (Free, PDF) www. cardiology.sk

Fulltext: